DIA MUNDIAL DE L’AIGUA: ‘NO DEIXAR NINGÚ ENRERE’

Foto: Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya)

El 22 de març se celebra a tot el món el Dia Mundial de l’Aigua. Enguany, el lema proposat és “No deixar ningú enrere”.

Des de la UGT de Catalunya, com cada any, donem suport a aquesta diada que té com a objectiu fomentar la sensibilització ciutadana envers la importància de conservar un bé comú tan necessari i alhora tan escàs com és l’aigua.

L’aigua és un recurs essencial per al desenvolupament de la vida i actualment més de 663 milions de persones al món encara no tenen garantit un subministrament d’aigua prop de casa (dades de l’OMS). En aquest sentit, l’accés a l’aigua en qualitat i quantitat suficient per a tots els essers humans, és un repte que tots els països de forma coordinada hauríem d’assolir amb urgència.

D’altra banda, cal destacar que més del 80% de les aigües residuals mundials tornen als ecosistemes sense cap tipus de tractament, fet que ocasiona que 1800 milions de persones utilitzin aigües contaminades amb l’alt risc de patir malalties com la còlera, disenteria, febre tifoide o poliomielitis causant la mort d’unes 842.000 persones a l’any (dades de l’OMS).

La UGT de Catalunya defensa l’accés universal a l’aigua, volem que totes les persones tinguin garantit el dret a disposar d’aigua potable en la quantitat i qualitat suficient. Fem especial èmfasi aquest any en els col·lectius més vulnerables de la nostra societat com son els nens, les dones, refugiats, pobles indígenes, les dones i molts altres que molt sovint són ignorats i no tenen garantit l’accés a l’aigua que necessiten.

En aquest sentit, a Catalunya, és una prioritat gestionar i fer un ús eficient i sostenible d’aquest recurs. El canvi en els règims de precipitació, com a efecte del canvi climàtic global, faran que la disminució de la disponibilitat en la quantitat i qualitat de l’aigua sigui un fet al conjunt del nostre país. Hem de ser conscients que d’aquí al 2025, la meitat de la població mundial viurà en zones amb escassetat d’aigua, per aquest motiu aquest tema ha de ser un element central i prioritari dins l’agenda política del nostre país. Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua ens indiquen que, segons criteris de la UE, el 59% dels rius catalans es troben en mal estat atesa la contaminació que pateixen per l’excessiva presència de nitrats i la salitnització de les seves aigües, fet que comporta un problema en l’abastament.

Per aquest motiu, des de la UGT de Catalunya demanem, d’una banda fer un esforç important en aquest sentit per revertir aquesta situació i complir amb els objectius d’assolir el bon estat de totes les masses d’aigua a Catalunya (segons demana també la Directiva Marc de l’Aigua). I d’altra, demanem a totes les persones treballadores i ciutadans tenir cura dels productes i materials que s’aboquen a través de l’aigüera o el vàter, donat que afecta directament el procés de depuració (també incrementa la despesa en descontaminació) i, per tant, la qualitat de les aigües.

FONT UGT CATALUNYA

SPL UGT INFORMA: SENTENCIA SOBRE PERMISOS RETRIBUIDOS EXCEPCIONALES: ATENDER AL CÓNYUGE ENFERMO ES UN DEBER Y UN DERECHO DEL TRABAJADOR/A

Según Sentencia del TSJ Madrid 793/2018, de 21 de septiembre (Rec. 252/2018) la obligación de la Comunidad de Madrid de conceder a un auxiliar administrativo que presta sus servicios en la Consejería de Sanidad el permiso excepcional previsto en el Convenio colectivo para el cuidado de un familiar y a abonarle la cantidad de 6.814,76 euros, por la excedencia sin sueldo que tuvo que solicitar por la indebida denegación del permiso.

La previsión que respecto a este permiso excepcional contempla el Convenio exige que la atención requerida por el familiar del empleado no pueda ser atendida por otra persona o institución, siempre que se hayan agotado previamente los días de permiso por enfermedad.

Concretamente el Art. 31 del convenio de laborales de la Comunidad de Madrid establece:

“PERMISOS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL.- Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio podrán disfrutar de un permiso de carácter excepcional en los supuestos de fuerza mayor o de enfermedad o accidente muy graves de familiares o personas que convivan con el trabajador y exijan una atención que no pueda prestar otra persona o institución, siempre que en este caso se hayan agotadopreviamente los días de permiso contemplados en el epígrafe 4 del artículo 29 de este convenio colectivo.
La duración de este permiso excepcional será de hasta quince días como máximo en función de la gravedad de la situación o de la enfermedad en cada caso, oída la representación legal de los trabajadores.
Prórroga: Pasado el período anterior se estudiará por la dirección y representantes la posibilidad de prórroga de la situación, atendiendo a las circunstancias personales, familiares y económicas del trabajador y las previsibles soluciones al caso.
El trabajador percibirá el 100 por 100 del salario real durante toda la duración del permiso y sus prórrogas.”

En el caso, la esposa del trabajador sufrió un traumatismo craneocervical y cuando fue dada de alta presentaba deterioro de su movilidad física y de ambulación, precisando ayuda para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y para los desplazamientos y sin que conste una tercera persona que pudiera prestarla, pues el matrimonio no tiene hijos mayores.

Esta es una situación verdaderamente excepcional, es decir, que se aparta de lo ordinario y, además, cumple los presupuestos para acogerse al permiso. El trabajador, como cónyuge, es el obligado a atenderla, moral y legalmente, y a cuidarla en los actos más esenciales de la vida por un elemental deber de solidaridad humana. En la realidad social de nuestros días es un valor en alza el de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, debiendo los cónyuges respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Es decir, para la Sala cuidar de la esposa enferma no es sólo un deber, sino un derecho.

Se da, además, la circunstancia de que el trabajador ya había agotado todos los permisos posibles, tan es así, que se ha visto obligado, precisamente ante la denegación injustificada del permiso excepcional, a solicitar una excedencia, sin cobrar sueldo, con reserva de puesto de trabajo. Este hecho refuerza aún más, desde un punto de vista lógico, el dato de que no existía persona o institución próxima que pudiera encargarse del cuidado de su mujer
La situación familiar expuesta merece ser amparada con la concesión del permiso excepcional pues de otro modo su mera previsión en el Convenio sería ilusoria.

Por último, comparte también el Tribunal la apreciación hecha por el Juzgador de instancia en cuanto a que el Convenio no exige un previo informe del Comité de Empresa para la concesión o denegación de esta licencia excepcional, sino únicamente para determinar la duración de la prórroga.

La sentencia probablemente será recurrida por la administración, y estaremos atentos a ello, pero por ahora sienta el precedente de la concesión de este permiso extraordinario allí donde este recogido, y donde no lo este, la posibilidad que por los compañeros de las secciones sindicales se provoque su inclusión en los convenios de aplicación, tanto de personal laboral como de funcionarios.

Fuente parcial del texto: noticiasjuridicas.com

Clica aquí y accede a la sentencia

Assamblea informativa sobre la jubilació de la Policia Local

” El Govern ha de donar un pas més per recuperar els drets perduts dels empleats públics

& Quot; El Govern ha de donar un pas més per recuperar els drets perduts dels empleats públics & quot;

En els propers mesos, la solució als conflictes de Presons i de l’exterior i la signatura de l’IV Conveni Únic marcaran la posició del sindicat en relació al Govern

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha convocat els sindicats a la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques (òrgan en el qual estan presents UGT, CCOO, CSIF, ELA, CIGA, a més de la FEMP i les Comunitats Autònomes) per comunicar-los formalment, tal com estableix l’EBEP, la pujada salarial d’almenys un 2,25% per als empleats públics en 2019.

Segons l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública i les condicions de treball 2018-2020 signat per UGT, els empleats públics de les tres administracions veuran el seu salari augmentat a partir de gener de 2019 en un 2,25% com a mínim i fins a un 0 , 25% addicional segons l’evolució del PIB.

Cursos de català 2019

Publicat el 27 noviembre, 2018

Us deixem l’enllaç al cartell amb informació dels cursos de català 2019 que farà la FeSP-UGT Catalunya amb el CPNL i que estan oberts a tothom

Teniu més informació i podeu fer la preinscripció a Fòrum Catalunya

Esperem que us siguin d’utilitat

Hipotèrmia i treballs a la intempèrie

La tradició popular diu: “Fred segur, no mata ningú”, però és ben cert que treballar amb baixes temperatures ambientals, amb vent o en contacte amb l’aigua, pot suposar un risc per a la salut de les persones treballadores, més enllà d’un constipat o una grip. Congelacions i hipotèrmies poden ser la conseqüència de la manca de prevenció en aquests sectors on les condicions termohigromètriques —les relacionades amb la temperatura i la humitat relativa de l’aire— suposen un risc.

Què és la hipotèrmia?

La hipotèrmia succeeix quan el cos perd calor de manera més ràpida del que el produeix i la temperatura corporal disminueix. Per sota dels 35 ⁰C comencen a fallar els mecanismes de l’organisme que mantenen la temperatura del cos

Quan i en quines feines pot passar?

La causa més freqüent d’hipotèrmia és l’exposició a condicions de clima fred o a l’aigua freda, si es donen certes circumstàncies com:

APROBADO EL REAL DECRETO 1449/2018, DE 14 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL COEFICIENTE REDUCTOR DE LA EDAD DE JUBILACIÓN EN FAVOR DE LOS POLICÍAS LOCALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Este R.D. responde a una antigua reivindicación de todas las Policías Locales y se realizó a instancia de UGT, lo que permitirá rejuvenecer las plantillas de las Policías Locales así como disfrutar de una jubilación anticipada a todos aquellos compañeros que cumplan los requisitos para acceder.

INFORME SOBRE LOS COLECTIVOS SOLICITANTES Y EL ESTADO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COEFICIENTES REDUCTORES DE LA EDAD DE JUBILACIÓN PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL INSS. PUNTO 15

No olvidamos aquellos compañeros que han quedado excluidos pese a las alegaciones realizadas por UGT en junio del 2017 al Consejo General del INNS , por los que seguiremos luchando para que puedan acceder en igualdad al anticipo de edad de jubilación.

TS. Vacaciones e IT. También pueden retrasarse aquellas que se conceden para su disfrute en fechas concretas como la Navidad

Felices vacaciones

Vacaciones otorgadas por pacto colectivo para su disfrute en fechas concretas (Navidad). Empresa que niega la posibilidad de retrasar su disfrute cuando coinciden con situaciones de incapacidad temporal (IT) al considerarlas no ordinarias. Improcedencia.

Del artículo 38 del ET no cabe inferir que, dentro de las vacaciones, existan dos modalidades distintas, puesto que lo que el legislador hace es remitir al pacto –colectivo o individual– para determinar la duración del periodo de vacaciones anuales retribuidas, con la única condición de que se respete la norma de derecho necesario que impone que en ningún caso la duración sea inferior a 30 días naturales (inciso final del art. 38.1 ET). Ese mínimo relativo a los 30 días naturales al año no impide el reconocimiento de un periodo de vacaciones superior, ni implica la desnaturalización de aquellos días que, por encima del mínimo, el convenio o el pacto individual reconozcan, los cuales seguirán teniendo la naturaleza de vacaciones anuales retribuidas. Por consiguiente, lo que determina que estemos ante el derecho a las vacaciones anuales retribuidas no es el hecho de que la particular concreción de los días de descanso anual se realice en el calendario de la empresa. La inclusión en el mismo abarcará, en todo caso, tanto a las fechas que por su propia definición sean más o menos presumibles como las que haya que precisar en cada anualidad. Incluso las vacaciones de cinco días de Navidad necesitarán ser concretadas, en la medida en que tal periodo, si bien se corresponde con la celebración del día 25 de diciembre, no posee unos contornos más precisos fuera de esa fecha, pudiendo entenderse por tales los días que preceden a la Navidad, mas también aquellos inmediatamente posteriores, al ser esta una acepción que popularmente puede haber incorporado las celebraciones previstas para el fin de año. Por tanto, son contrarias a la Directiva 2003/88/CE las disposiciones nacionales o convenios colectivos que establezcan que un trabajador en situación de IT, durante el periodo de vacaciones anuales fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, no tiene derecho, tras el alta médica, a disfrutar sus vacaciones anuales en un periodo distinto del fijado inicialmente y, por tanto, en su caso, fuera del periodo de referencia de que se trate (Vid. STSJ del País Vasco, de 14 de febrero de 2017, rec. núm. 193/2017, casada y anulada por esta sentencia).

(STS, Sala de lo Social, de 4 de julio de 2018, rec. núm. 1619/2017)

fuente: laboral-social.com

Informe positivo del Ministerio de Hacienda para el anticipo de la jubilación anticipada de la Policía Local

El conflicto en la Policía Local fuerza al Ayuntamiento a dictar un decreto de horas extras obligatorias

fuente: elprataldia.com

Los policías locales han colapsado los correos electrónicos de Hacienda para poder jubilarse

El Ministerio ha recibido durante tres días consecutivos decenas de miles de mensajes en cuatro direcciones distintas de altos cargos (incluida la ministra)

Los agentes de la Policía Local podrán jubilarse de manera anticipada a los 59 años a partir de enero de 2019, tal y como ocurre ya con los policías nacionales y los bomberos. Así lo anunció este martes, al menos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Según este sindicato, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha confirmado que el Ministerio de Hacienda ha desbloqueado el procedimiento.

Granado ha comunicado que dispondrá en breve del informe de Hacienda. Será remitido al Consejo de Estado, previsiblemente la próxima semana. Calcula que será dictaminado a finales de este mes, para ser enviado a la Comisión de Subsecretarios y luego al Consejo de Ministros en noviembre o diciembre para su entrada en vigor en enero.

Más de 30 ayuntamientos se suman al proceso para hacer fijos a los policías locales

Imagen de la Policía Local de Palma actuando en un accidente de tráfico.

Imagen de la Policía Local de Palma actuando en un accidente de tráfico.

Un total de 32 ayuntamientos de Baleares ya se han sumado a los procesos para convertir en fijos de carrera a policías locales con plaza interina, ha informado la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas.

La consellera Catalina Cladera, ha abierto este miércoles una sesión informativa para responsables municipales que la Escuela Balear de Administración Pública y la Dirección General de Emergencias e Interior han organizado para informar de las posibilidades de acogerse al procedimiento extraordinario previsto por el Govern.