UGT SPL HA SIGNAT L’ACORD ESTATALS DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT

UGT SPL HA SIGNAT L’ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I LES ORGANITZACIONS SINDICALS REPRESENTATIVES, EN EL SENTIT DETERMINAT ALS ACORDS ESTATALS DE FORMACIÓ CONTÍNUA, PER ALS FUNCIONARIS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT MOSSOS D’ESQUADRA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER A L’ANY 2022


En el procés negociador sobre formació contínua per a l’exercici 2022, que ha tingut lloc entre
els representants de la Direcció General de la Policia, l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya i les organitzacions sindicals representatives, en el sentit determinat als acords
estatals de formació contínua, per als funcionaris de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra, en el marc de la Comissió de relacions entre les organitzacions sindicals
representatives del CME i de les policies locals constituïda de conformitat amb el Decret
12/1994, d’11 de gener, els sotasignats han arribat a l’acord següent:
a) Aprovar la proposta de programació de les activitats formatives que s’annexen i que es
finançaran amb els fons de formació contínua durant l’exercici de l’any 2022.
b) Totes les activitats de formació integrades en aquesta programació es desenvolupen  en interès del servei i es computen com a jornada de treball. La participació en l’activitat s’establirà a criteri de la Direcció General de la Policia en funció del lloc de treball ocupat i de la necessitat de mantenir el nivell de competència dels funcionaris que els desenvolupen, en els supòsits de transformació o modificació dels serveis, o d’introducció en el contingut funcional del lloc de treball de noves matèries o tècniques, que es consideren preceptives per a l’adaptació del personal a les modificacions operades en el perfil professional dels seus llocs de treball.
De conformitat amb l’establert a la Instrucció 5/2020, de 30 de juny, sobre la formació dels
funcionaris del cos de mossos d’esquadra, les activitats formatives de caràcter obligatori tenen la consideració de treball efectiu, per la qual cosa, atesa la planificació com a treball del conjunt de la jornada laboral anual, les hores dedicades a la participació en les activitats formatives objecte d’aquest acord s’imputaran com a temps de treball efectiu.
c) En l’accés a les activitats de formació previstes en l’apartat anterior es respectarà el principi d’igualtat a partir de criteris objectius que tindran en compte les necessitats efectives de formació per al compliment adequat del lloc de treball, la idoneïtat entre el contingut de
l’activitat i les funcions desenvolupades en termes d’aplicació directa i immediata dels
coneixements adquirits, les possibilitats d’aprofitament personal de les accions a desenvolupar, i l’aprofitament del funcionari en el desenvolupament d’altres accions formatives.
d) Es donarà la publicitat necessària de l’oferta formativa inclosa en aquesta programació
perquè tots els membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra tinguin  coneixement dels terminis i les condicions necessàries per a poder-hi participar.

ACCES AL DOCUMENT