L’ACORD GOVERN-SINDICATS PER A UNA ADMINISTRACIÓ DEL SEGLE XXI (2022-2024): JA INCIDEIX POSITIVAMENT EN ELS EMPLEATS PÚBLICS!

El BOE d’avui (19/10/2022), mitjançant el RDL 18/2022 (art. 23) recull i desenvolupa el compromís més imminent i directe inclòs en l’Acord Govern-Sindicats de les Administracions Públiques: L’increment de l’1,5% addicional en les retribucions de l’any 2022, la qual cosa suposa una pujada salarial acumulada per al present any del 3,5%.

 

Des d’UGT-SERVEIS PÚBLICS, considerem que l’Acord subscrit serveix per dignificar el present i millorar el futur. I quina millor prova de l’afirmat que el RDL 18/2022, que suposa el primer compliment de les moltes mesures contingudes en aquest Acord:

  • L’increment addicional de l’1,5%, per a l’any 2022 (de caràcter general i bàsic) sobre les retribucions fixades per al conjunt d’empleats públics del sector públic per la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any    2022 (el 2%).

Un increment que ha de servir, sens dubte, per esmorteir i mitigar la incidència conjuntural del cost de la vida en els empleats públics, i que convé valorar, almenys , per les circumstàncies següents:

  • L’1,5% té efectes retroactius (des de gener 2022) i consolida.  Tal com es dedueix del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, ja que la pujada fixa establerta per a aquest any (2,5%), pren com a punt de partida el 3,5% consolidat de  l’any 2022.

  1. É a dir, en un escàs marge temporal, els empleats públics van a veure incrementades les seves retribucions en un 4%.

 

  • És la primera vegada que es procedeix a una revisió salarial a l’alça dels empleats públics, ja que en anteriors ocasions, les revisions han estat sinònims de retallades i baixades de salaris.

 

  • La pujada del 3,5% definitiva per al 2022, només troba similitud amb  l’efectuada l’any  2009, que es va situar en el mateix dígit.

 

A aquestes dades, convé afegir-ne un altre de molt important, també contingut i derivat de l’ Acord, desenvolupat així mateix pel RDL:

  • El reflex i regularització en les nòmines de l’1,5% s’executarà l’any 2022, i els endarreriments generats (gener-octubre) pels seus efectes retroactius, també es percebran en el present any.

 

  • El RDL al·ludeix, amb caràcter general, al mes de novembre de 2022 per a ambdues qüestions, encara que estableix una moratòria temporal per a les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals:

 

1a: El 31 de desembre de 2022.

2a: Taxativa (“… en tot cas”), i excepcional, el 31 de març de l’any 2023.

Això ha de generar que la regularització de la nòmina i la percepció dels endarreriments generats no sigui homogènia en el temps (una cosa lògica si tenim en compte que ens trobem gairebé al final de l’exercici pressupostari, l’envergadura quantitativa de la mesura, i l’autonomia de cada Administració en la matèria).

Tanmateix, a través de la negociació col·lectiva i l’acció sindical en cada àmbit territorial i sectorial concrets, des de la responsabilitat que ens caracteritza, i la realitat existent en cada cas i Administració, haurem d’exigir la regularització de les nòmines i el cobrament dels endarreriments meritats, com més aviat millor, però amb el límit màxim del 31/12/2022 i excepcionalment, el 31/03/2023.

I, si important és l’ exposat, també cal destacar que el mateix RDL ofereix:

  1. La suficient cobertura pressupostària i financera a les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, a les quals autoritza les modificacions de crèdit que siguin precises per fer efectiu l’increment retributiu previst (mecanismes addicionals de finançament, crèdits extraordinaris, préstec del Fons de Finançament a Entitats Locals, etc.).

 

  1. A l ‘ Administració General de l’ Estat i resta del sector públic estatal, s’ habiliten també les modificacions pressupostàries per concretar-hi l’ increment.

 

En definitiva, una vegada més, paraules, fets i realitats derivats d’ un Acord signat per UGT-SERVEIS-PÚBLICS, sens dubte, la major garantia i crèdit, dels bons continguts de l’ Acord i el seu progressiu desenvolupament en el present i el futur més immediat.