JA SOM FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DEL GRUP C – SUBGRUP C1 A TOTS ELS EFECTES

 

 

Avui s’ha publicat la  LLEI 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, on es modifica l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i som  a tots els efectes funcionaris del grup  C1.

És un canvi legal que portem anys reivindicant perquè la policia local de Catalunya era l’única policia estatal C2.

El passat 10 de febrer de 2022 la UGT vam sol·licitar al Parlament de Catalunya la requalificació professional a nivell C1 de la Policia Local de Catalunya i ens vam manifestar amb el lema no som policies de segona.

Un any després el Parlament ha aprovat la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, a través de la qual hem aconseguit l’esperat nivell C1 per a tot el cos policial local de Catalunya.

Des de la UGT portem en aquest tema des del 2014. Han estat molts anys de treball, d’estudis d’afectacions, de reunions parlamentàries, de manifestacions… però per fi ho hem aconseguit: ja som del grup C, subgrup C1!

Us deixem un resum d’accions realitzades per la UGT per tal d’aconseguir que la policia local de Catalunya deixi de ser l’última al subgrup C2

17/08/14 Reivindicació del pas del nivell de complement de Destinació de C2 a C1

7/10/21 Reunió de la Federació de Serveis Públics de la UGT en el parlament de Catalunya per demanar el C1

27/2/22 Convocatòria concentració de policies locals per demanar el C1 i l’aturada de les discriminacions

10/03/22 Avui hem protestat al Parlament de Catalunya,

31/05/22 Debat i aprovació al Parlament de Catalunya per tal d’establir el canvi real del grup C2 al C1 de la Policia Local de Catalunya

01/06/22 Els dos partits que conformen el Govern de la Generalitat, tornen a menystenir les Policies Locals de Catalunya!

10/03/23 Aprovació llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023

Redacció de l’Art 36 de LLEI 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023

Article 36. Modificació de la Llei 16/1991, de les policies locals

  1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, que resta redactat de la manera següent:

«24.2. Corresponen a les escales dels cossos de policia local els grups següents:

»a) A l’escala superior, el grup A, subgrup A1.

»b) A l’escala executiva, el grup A, subgrup A2.

»c) A l’escala intermèdia, el grup C, subgrup C1.

»d) A l’escala bàsica, el grup C, subgrup C1.»

  1. Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, que resta redactada de la manera següent:

«Disposició addicional setena

»1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.

»2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.

»3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.

»4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al subgrup C1.

»5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.»

  1. S’afegeix un apartat, el 5, a la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, amb el text següent:

«5. Les disposicions contingudes en els apartats anteriors són aplicables als processos de selecció, de provisió i de mobilitat de les policies locals.»

  1. S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 16/1991, amb el text següent:

«Disposició transitòria setena

»1. Els funcionaris de la policia local amb categoria d’agent que en la data de l’entrada en vigor d’aquesta llei no tinguin la titulació requerida o la titulació acadèmica equivalent de tècnic segons la normativa vigent poden participar durant els tres anys següents en les convocatòries per a accedir a la categoria de caporal de l’escala bàsica i són eximits de tenir la titulació acadèmica requerida.

»2. Els funcionaris interins de la categoria d’agent que en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei ocupin un lloc de treball de la categoria d’agent i no disposin de la titulació requerida poden continuar ocupant el lloc de treball fins que no es cobreixi definitivament o fins que no sigui ocupat pel funcionari que el tingui reservat, d’acord amb la normativa vigent.

»Els municipis que abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei tinguin policies amb nomenament interí poden fer ús durant els dos anys posteriors a l’entrada en vigor de la llei del procediment de concurs oposició i són eximits de tenir la titulació acadèmica requerida per al subgrup C2.

»3. Els municipis que abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei tinguin borses de personal interí creades seguint els processos que estableix la normativa específica per a les policies locals poden continuar nomenant personal de la borsa sempre que aquest personal disposi de la titulació requerida.

»4. La reclassificació de grups de titulació resultant de l’aplicació d’aquesta llei i de les normes de desenvolupament corresponents no impliquen l’increment de les retribucions totals dels funcionaris.

»5. La titulació exigida per a les categories d’agent i caporal, a excepció del que estableixen els apartats 1 i 2, és la següent: títol de batxillerat, tècnic o una altra d’equivalent o superior.»