Sol·licitud d’Implantació de Dispositius Conductors d’Energia (DCE)»Taser», Dispositius Personals de Gravació (DPG) i Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA) als Agents de Policia Local i Vigilants de Catalunya

Estimats companys i companyes,

Vam realitzat una sol·licitud al  Il·lustre Senyor Conseller d’Interior d’Implantació dels  Dispositius Conductors d’Energia (DCE), Dispositius Personals de Gravació (DPG) i Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA) pels Agents de Policia Local i vigilants de Catalunya, on li vam exposar que:

Des del Sindicat de Policia Local de la Unió General de treballadores i treballadors (UGT SPL), no podem més que expressar el nostre profund malestar i preocupació davant de la situació actual que estem patint a Catalunya i a tot l’Estat, on no podem romandre indiferents ni en silenci davant de la situació que s’ha generat en relació als delictes d’atemptat, resistència i desobediència a agents de l’autoritat.

L’última actualització de les estadístiques de la Generalitat de Catalunya, referents als anys 2019 a 2022, reflecteix un alarmant increment del 56,31% en aquest tipus de delictes.

Hem de ser francs en assenyalar que aquesta tendència és inacceptable i insostenible. Ja fa anys que des de la nostra organització sindical venim demanant una coordinació efectiva entre les diverses forces de policia a Catalunya: Mossos d’Esquadra, Policia Local i Vigilants Municipals i equipar a aquests professionals d’eines no letals que els permetin realitzar la seva tasca diària de manera segura i eficient. És hora de deixar de banda les paraules i prendre accions contundents que protegeixin adequadament a tots els funcionaris i les funcionaries de policia en la seva tasca quotidiana.

El persistent augment d’aquests delictes , a més d’amenaçar la seguretat dels nostres ciutadans, també està generant un profund malestar entre els membres dels cossos policials. Exigeixen mesures immediates i decidides. Li demanem, doncs, que prengui una postura activa i implicada en la coordinació de les diferents forces policials. És absolutament necessari que es proveeixi als agents dels mitjans adequats per fer front a aquesta situació alarmant. Reclamem específicament la implementació dels següents dispositius:

Dispositius conductors d’energia (DCE) o Taser: És essencial que els agents comptin amb mitjans adequats i proporcionals per controlar situacions conflictives sense haver de recórrer a la violència. Els DCE són una opció viable i congruent i proporcional per reduir el risc d’ús excessiu de la força.

Dispositius personals de gravació (DPG): La transparència en l’actuació policial és crucial per a la confiança de la ciutadania. Els DPG permetran registrar de manera objectiva i precisa les interaccions entre els agents i els ciutadans i restà comprovat que es redueix en un 90% les denuncies a funcionaris i funcionaries de policia.

Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA): Les situacions d’emergència poden ocórrer en qualsevol moment. Proporcionar DEA als agents es una mesura que salva vides, tant de ciutadans com de companys/es.

Exigim, per tant, que prengui les accions necessàries per implementar aquestes mesures dins de la seva competència en coordinació de Policia Local i sense demora.

La seguretat i el benestar dels funcionaris/es de policia, així com la seguretat dels ciutadans, estan en joc.

La seva responsabilitat com a conseller d’Interior és garantir un entorn segur i protegit per a tots els ciutadans i agents de policia de Catalunya. Li demanem, doncs, que assumeixi aquesta responsabilitat amb la serietat que es mereix i prengui les decisions necessàries, o doni les ordres pertinents per revertir aquesta situació alarmant.

Esperem veure un canvi positiu en aquesta qüestió crucial.

Responsable del Sindicat de Policies locals de Catalunya d’UGT

 

Informe sobre la resposta a la Sol·licitud d’Implantació de Dispositius Conductors d’Energia (DCE), Dispositius Personals de Gravació (DPG) i Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA) als Agents de Policia Local per la Direcció general de Coordinació de les Policies Local de Catalunya

La sol·licitud d’implantació de DCE, DPG i DEA als agents de policia local ha estat analitzada i debatuda exhaustivament al Parlament de Catalunya. L’any 2016, el Parlament va avalar l’ús d’aquests dispositius i va establir la manera d’utilitzar-los.

Pel que fa a les policies locals, el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals, a l’article 9.1, estableix que els alcaldes poden dotar els membres de la seva policia local d’altres mitjans de defensa quan aquests estiguin previstos en els reglaments interns i homologats per les autoritats competents.

Mitjançant la Resolució INT/2789/2018, de 23 de novembre, es va aprovar i donar publicitat al Protocol d’ús dels DCE per part dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya. Aquest protocol recull les recomanacions del Grup de Treball del Parlament de 2016 sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques.

L’any 2022, 74 policies locals comptaven amb DCE. En la majoria dels casos, la dotació d’aquest mitjà de defensa comporta comptar també amb DEA i DPG, d’acord amb la Resolució INT/2789/2018, de 23 de novembre.

Cal tenir en compte els diferents contextos i necessitats dels municipis catalans que tenen policia local, i l’adaptació de les policies locals a aquesta diversitat. Per això, és l’autoritat municipal la que decideix sobre la conveniència de dotar la seva policia local del DCE.

En relació amb els vigilants municipals, regulats a l’article 1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, aquest personal no està autoritzat per utilitzar DCE, d’acord amb el “Real Decreto 137/1993, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Armas”.

Finalment, des de la Conselleria es continua valorant quin són els mitjans de defensa més adequats per garantir la seguretat de la ciutadania i dels agents policials, així com dels vigilants. També s’analitza de forma continuada la millor manera de fer front als delictes i a la seva evolució. Les nostres aportacions, són tingudes en compte i valorades molt positivament.

 

Us mantindrem informats sobre els nostres progressos i estem oberts a qualsevol suggeriment o comentari que pugueu tenir al respecte.