Conveni col·lectiu: què és, per a què serveix

Els convenis col·lectius tenen un paper essencial en les relacions laborals, ja que estableixen els drets de les persones treballadores i regulen la relació amb l’empresa. El conveni col·lectiu sempre millora les condicions laborals de l’Estatut dels Treballadors (ET) o el EBEP en cas del treballadors i treballadores públiques, mai pot empitjorar-les.

Què és un conveni col·lectiu?

El conveni col·lectiu és el document que sorgeix de la negociació entre la representació sindical (els sindicats, el comitè d’empresa o els delegats i delegades de personal) i la representació de l’empresa. Està reconegut en la Constitució dins de la garantia del dret a la negociació col·lectiva i en l’ET.
És un document escrit que serveix per fixar les condicions laborals a les quals s’han d’ajustar els contractes de treball del sector o empresa que reguli el conveni en qüestió. Els contractes laborals mai poden empitjorar les condicions que marca el conveni col·lectiu d’aplicació.

Quins tipus de convenis hi ha?

Els convenis col·lectius es poden classificar segons diferents criteris: en funció de la seva àrea geogràfica, del nombre de persones que afecti, de com es realitzi i del seu àmbit d’aplicació.
  • Segons l’àrea geogràfica: estatal, autonòmic, provincial o local.
  • Per nombre de persones afectades: d’àmbit superior (més d’una empresa) o d’àmbit inferior (com a màxim una empresa o parts d’ella).
  • Manera de regularització: estatutari (segueix les regles de l’ET, perquè afecta tot el col·lectiu dins l’àmbit d’aplicació) o extraestatutari (no compta amb els requisits mínims i només afecta les empreses i treballadors i treballadores afiliats a les parts signants).
  • Àmbit d’aplicació: sectorial (per branca d’activitat) o d’empresa (una sola empresa).

Quin és el contingut del conveni col·lectiu?

En el conveni col·lectiu s’estableixen totes les qüestions relatives a les condicions de treball. Per exemple: la jornada, les vacances, l’organització del treball, els permisos, els grups i categories professionals, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; i qualsevol altra matèria relativa a les condicions en les quals es desenvolupen les relacions laborals.
Els convenis regulen les condicions del treball i de productivitat, les qüestions salarials, els aspectes sindicals, el dret al descans i vacances, la formació i promoció, les mesures dirigides a la igualtat entre dones i homes, etc.
L’article 85.3 de l’ET estableix que els convenis col·lectius han d’expressar com a contingut mínim el següent:
  1. La determinació de les parts que el concerten, que no són unes altres que les legitimades pels articles 87 i 88 de l’ET.
  2. L’àmbit personal, funcional, territorial i temporal d’aplicació del conveni.
  3. Els procediments per solucionar de manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació de les condicions de treball.
  4. La forma, les condicions i el termini mínim de preavís de la denúncia del conveni col·lectiu.
  5. La designació d’una comissió paritària de la representació de les parts negociadores per entendre d’aquelles qüestions establertes en la llei i de tantes com li siguin atribuïdes.

Com es negocien els convenis col·lectius?

Els convenis col·lectius són el resultat d’un procés de negociació entre les persones representants dels treballadors i treballadores (els sindicats) i la representació de l’organització (la patronal).

S’ha de seguir un procés amb diferents fases, que va des de la comunicació, la constitució de la comissió negociadora, l’establiment d’un calendari i la negociació dels diferents acords, que han de ser aprovats amb el vot favorable de la majoria de cada una de les parts (sindicats i patronal).

Després de la signatura del conveni, s’ha de presentar a l’autoritat laboral per registrar-lo i finalment es publicarà al BOE, al DOGC o al butlletí oficial corresponent.

Com puc saber quin és el meu conveni?

El conveni col·lectiu ha de figurar de manera explícita al contracte de treball perquè la persona pugui saber quines són les condicions de treball aplicables al lloc de treball. És obligació de l’empresa informar del conveni col·lectiu pel qual es regeix la relació laboral.

A la pràctica, moltes vegades el contracte no especifica quin és el conveni col·lectiu aplicable i ens trobem que sovint apareix la frase “segons conveni” quan cal especificar el sou o les hores de treball; per això és molt important saber i conèixer quin és el conveni col·lectiu que se’ns aplica.

Com puc buscar el conveni col·lectiu?

Si al contracte no apareix, pots buscar el teu conveni col·lectiu al Cercador de convenis de la Generalitat de Catalunya i al cercador de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius del Ministeri de Treball. L’activitat econòmica de l’empresa ens indica quin serà el conveni aplicable.

Si no trobem quin és el conveni col·lectiu aplicable, sempre podem recórrer a la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva que és l’òrgan legitimat a Catalunya per resoldre aquesta qüestió.

Què passa si l’empresa no respecta el que estableix el conveni col·lectiu?

Els convenis tenen eficàcia de norma, per tant, són d’obligat compliment tant per l’empresa com per les treballadores i treballadors. Si una empresa no respecta el conveni, el treballador o treballadora pot denunciar-la i l’empresa podria enfrontar-se a demandes i sancions.

Malgrat aquesta obligatorietat, l’article 82.3 de l’ET determina que quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, per acord entre l’empresa i la representació de les treballadores i treballadors legitimats per negociar un conveni col·lectiu, es pot procedir, previ període de consultes, a no aplicar a l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable.