Legislació

 
 

Constitució espanyola

La Constitució espanyola actual fou aprovada en el referèndum del 6 de desembre de 1978. S’hi regulen els deures i drets fonamentals dels ciutadans i la forma i estructura de l’Estat.

Text de la Constitució de 1978

 

Codi civil de Catalunya i legislació complementària

Codi civil de Catalunya

 1. LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya. 
 2. LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
 3. LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
 4. LLEI 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
 5. LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
 6. LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè

Legislació complementària

  1. DECRET LEGISLATIU 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.
  2. LLEI 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques
  3. LLEI 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans
  4. LLEI 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura
  5. LLEI 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració
  6. LLEI 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu
  7. LLEI 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
  8. LLEI 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat
  9. LLEI 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
 1. LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

Derecho Constitucional

Derecho Administrativo

Defensa y Seguridad

Derecho Civil

Derecho Penal

Derecho Mercantil

Legislación Social

Derecho Procesal

Agricultura y Medio Ambiente

Comunitats Autónomes

SALUT LABORAL

 DRETS SINDICALS

 SEGURETAT SOCIAL

8. SALUT LABORAL

9.ALTRES NORMES

 

 

Per llegir els documents «pdf», cal el programari gratuït Acrobat Reader. Si no el teniu, descarregueu